MÜBSE HÍRLEVÉL 2018. MÁJUS1./ Ismertető a MÜBSE 2018. június 1-én hatályba lépő új biztosítási feltételeiről


A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének 2018. május 14-én megtartott Küldöttgyűlése elfogadta az Egyesület új biztosítási feltételeit, amely 2018. június 1-én lép hatályba. Az új feltételeket honlapunkon közzétettük,
(letöltések menüpontban elérhető) azonban szükségesnek tartjuk, hogy a korábbi feltételekhez képest bekövetkező lényegesebb változásokra jelen ismertetőnkben külön is felhívjuk a figyelmet.

• A változtatások nagyobb részt szerkesztési jellegűek, amelyekkel az volt a célunk, hogy logikusabbá, racionálisabbá és áttekinthetőbbé tegyük a feltételrendszert.

• Tartalmi változások:

1. A feltételekben az eddigieknél precízebben határoztuk meg a kár okozásának, bekövetkezésének és bejelentésének időpontját, és ezzel összefüggésben a biztosítási fedezet területi és időbeli hatályát, ez azonban a fedezet eddig megszokott terjedelmét nem érinti.

2. Kizártuk annak lehetőségét, hogy amennyiben az Egyesület által teljesített kárkifizetés folytán a biztosítás alapján rendelkezésre álló biztosítási összeg kimerülne, akkor azt a biztosított pótlólagos díjfizetéssel feltölthesse azt. (ld. V/3. pont).

3. Olyan esetben, amikor ugyanazon biztosítási esemény miatt több károsult is él kárigénnyel, és a biztosítottra irányadó biztosítási összeg nem elegendő valamennyi károsult igényének kielégítésére, az egyes károsultak kárát az Egyesület a bizonyított kárigények arányában téríti meg (Ld. V/6. pont).

4. Az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban szabályoztuk a díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit. Amennyiben a díjat felszólítást követően sem rendezi a szerződő, szerződése a törvény erejénél fogva megszűnik (ld. VI/9 pont). Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy a biztosított kérje a díjnemfizetés folytán megszűnt szerződés reaktiválását a megszűnést követő 60 napon belül (VI/10. pont).

5. A szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk esetére az új Ptk. alapján az Egyesület mentesülését kötöttük ki. Ugyanakkor a súlyos gondatlanság meghatározásánál – a korábbi feltételben írtaknál sokkal szűkebben szabályozva - mindössze a két legsúlyosabb magatartás formát (ha az adott szabályszegésért az ügyvédet a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtják, illetve, ha egy korábbi kárrendezés során elbírált okiratszerkesztéssel kapcsolatos szabályszegést ismételten elkövet) hagytuk benne a feltételben.

Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy az új biztosítási feltételeket nem csupán a 2018. június 1-ét követően megkötött felelősségbiztosításokra, hanem a már meglévő szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell 2018. június 1-től.

2./ A 9/2017. MÜK szabályzat szerinti nyilatkozatok kiadásának rendjéről

Ismert Tagjaink előtt, hogy a 9/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat 4 pontja szerint azok az ügyvédek, akik 2018. január 1-ét megelőzően kötöttek felelősségbiztosítást, a III. sz. Melléklet szerinti nyilatkozatot az Üttv. 149. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmények terhével kötelesek 2018. június 30-ig a területi ügyvédi kamarának bemutatni.

A MÜBSE a területi ügyvédi kamarákkal azt a gyakorlatot alakította ki, hogy közvetlenül a kamarák részére küldi meg a nyilatkozatot, amihez mellékeljük az adott kamara biztosítottjairól a tagi listát, így tagjainknak a nyilatkozattal kapcsolatban semmilyen teendője nincsen.

3./ Megjelent a honlapunkon az „Ügyintézési tájékozató”

Annak érdekében, hogy tagjaink minél gördülékenyebben, egyszerűbben intézhessék adminisztrációs teendőiket Egyesületünknél, készítettünk egy általános ügyintézési tájékoztatót. (ide kattintva elérhető).

4./ Módosított Alapszabály

A MÜBSE Küldöttgyűlése 2018. május 14-én módosította az Egyesület Alapszabályát, mely honlapunkon megtekinthető (ide kattintva elérhető).