HIRDETMÉNY


A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2023. évi Küldöttgyűlését


 2023. május hó 17. napjának de. 9 órájára tűzte ki az Egyesület székhelyére (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.).


A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a +1 fő jelen van.

Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Igazgatótanács a megismételt Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően:

2023. május hó 22. napjának (hétfő) 11.00 órájára

tűzi ki a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe (1055 Budapest, Szalay u. 7. I. emelet).


A Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

Az ismételt időpontra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjai azonosak a 2023. május 17. nap 9 órájára kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjaival.

Az Egyesület Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívjuk és megjelenésére számítunk.


A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1) Elnöki megnyitó
2) Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli beszámolója az Egyesület 2022. évi munkájáról, a beszámoló megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
3) Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2022. évi tevékenységéről (előadó: Dr. Zamecsnik Péter)
4) Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2022. évi pénzügyi tevékenységről szóló éves beszámoló előterjesztése, döntés a beszámoló elfogadásáról (előadó: Baráth Ágnes)
5) Az Egyesület 2023. évi költségvetésének előterjesztése, a költségvetés megvitatása és elfogadása. A 2023-2025. év közötti hároméves költségvetés előterjesztése, a hároméves költségvetés megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
6) Javaslat az Egyesület jegyzett tőkéjének az eredménytartalék terhére történő megemelésére. A javaslat megvitatása és elfogadása. (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
7) Az Igazgatótanács előterjesztése a Segélyezési Szabályzat módosítására. Döntés a módosított Segélyezési szabályzat elfogadásáról. (előadó: Dr. Török Ferenc)
8) Egyebek


A meghívóhoz mellékeljük:

- Az Egyesület Igazgatótanácsának 2022. évi írásbeli beszámolóját és üzleti jelentését
- Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését
- Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált beszámoló (melynek része a mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az Egyesület 2022. évi gazdálkodásáról
- Az Egyesület 2023. évi költségvetésének tervezetét
- Az Egyesület 2023-2025. évi hároméves költségvetésének tervezetét
- Előterjesztést a jegyzett tőke eredménytartalék terhére történő megemeléséről
- A Segélyezési szabályzat tervezetét


A napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekinthetőek ügyfélfogadási időben a MÜBSE székelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.).

Budapest, 2023. május 2.


Tisztelettel:

                   

Dr. Kovács Kázmér                                Dr. Csurgó Ottó

Elnök                                               ügyvezető