Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Ügyintézés

Tartamengedmény

A Szerződő felek a szerződés felmondásának jogát három évre kizárják, ezért az Egyesület a biztosítás éves díjából 6 % engedményt nyújt. /Tartamengedmény/

A felmondási tilalom a 2018. január 1-én érvényes és hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező biztosítottak vonatkozásában 2018. január 1-én, az ezt követően szerződést kötő biztosítottak tekintetében az Egyesület kockázatviselése kezdetének napján kezdődik. Amennyiben a biztosítási szerződés a hároméves tartamon belül, a biztosított részéről történő felmondás miatt szűnik meg, az Egyesület jogosult a szerződés hosszabb tartamára tekintettel általa nyújtott díjengedmény visszakövetelésére / Ptk. 6:466.§.(4) bek./

A felmondási tilalom nem érinti az Egyesület azon jogát, hogy a biztosítás éves díját szükség esetén – így különösen a limit összegének az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott éves emelkedése és a károk alakulása miatt- emelje. Amennyiben a díjemelés mértéke meghaladja az előző naptári év díjának 15 %-os mértékét, a biztosított jogosulttá válik a biztosítási szerződés felmondására anélkül, hogy a már igénybe vett tartamengedmény visszafizetési kötelezettsége beállna.

Amennyiben a szerződő fél a tartamengedmény lejáratát megelőző 30. napig nem nyilatkozik akként, hogy felmondási tilalmat és az azzal járó a tartamengedményt a jövőre nézve nem kívánja meghosszabbítani, úgy a jelen záradék szerinti felmondási tilalom és tartamengedmény annak lejáratát követő naptól újabb három évre meghosszabbodik.

Az Egyesület a tartamengedmény lejárata előtt 60 nappal értesítést küld a szerződő félnek. Csak annak a Szerződőnek van teendője, aki a továbbiakban nem kíván élni a tartamengedményes díjkedvezménnyel: neki a lejáratot megelőző 30. napig írásban kell nyilatkoznia kell arról, hogy nem kívánja meghosszabbítani a tartamengedményes záradékát. A nyilatkozatnak megfelelően a felelősségbiztosítási díját tartamengedmény nélküli teljes díjra állítjuk át. 

A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb eseteiben (nyugdíjba vonulás, vagy tartós betegség miatt kéri a kamarai nyilvántartásból való törlését, vagy bármely okból ügyvédi tevékenységének szünetelését kezdeményezi, esetleges felfüggesztés, kizárás) Egyesületet nem illeti meg a díjengedmény visszakövetelésére vonatkozó jog.  Ezekben az esetekben – az Egyesülethez benyújtott kamarai határozat alapján - a biztosítási szerződést az Egyesület érdekmúlásra tekintettel szünteti meg.

ÜgyvédPortálunkon személyes felhasználói fiókjába belépve a „Saját Biztosításom/Tartamengedmény” menübe belépve személyre szólóan kap tájékoztatást épp aktuális teendőiről.

A tartamengedményes záradékra történő áttérés év közben az igény bejelentését követő naptól már igénybe is vehető.

Tartamengedményes szerződésre történő áttérés módjai:

  • ÜgyvédPortálon keresztül. A http://mubse.hu/ oldalunkon az ÜgyvédPortálra történő belépéssel, „Saját Biztosításom/Biztosításaim” menüpontban ,
  • e-mailen a mubse@mubse.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, csatolva a kitöltött Biztosítási ajánlatot.  A Biztosítási Ajánlat 7-es pontjában találja a tartamengedményes opció kiválasztását,
  • személyesen irodánkba járva, Személyes szerződésmódosítás esetén egyéni ügyvédnek, egyszemélyes iroda vezetőjének, többszemélyes iroda esetén az iroda vezetőjének személyesen kell megjelennie, vagy a megfelelő meghatalmazással bárkit megbízhatnak a szerződéskötéssel.